201509.16
0
0

Dezincriminarea evaziunii fiscale prevăzute de art. 6 din Legea 241/2005

Prin decizia pronunțată în ședința din 7 mai 2015, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale sunt neconstituționale.

Potrivit art. 6 din legea 241/2005 „Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani reținerea și nevărsarea, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă”.

Curtea Constituțională a constatat că legea nu defineşte noţiunea de “impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”, astfel că norma care incriminează infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art.6 din Legea nr.241/2005 nu întruneşte condiţiile de claritate, previzibilitate şi accesibilitate, încălcând prevederile constituţionale.

Din momentul publicării deciziei, persoanele vinovate de reținerea și nevărsarea tuturor impozitelor și contribuțiilor sociale care potrivit legii fiscale trebuie reținute la sursa de plătitorul de venituri nu mai pot fi incriminate penal.

Acest articol a fost adoptat initial cu scopul de a evitat abuzul de lege si de a impune societăților o anumita disciplină în virarea către bugetele corespunzătoare, cu precădere, a sumelor reținute cu titlul de contribuții sociale și de sănătate, numai că, dată fiind ambiguitatea lui, în multe situații, am asistat la extinderea cu uşurință a noțiunii de impozit/taxă/contribuție cu reținere la sursa sancționabilă penal la situații care nu ar fi permis o astfel de abordare fără o cercetare prealabilă foarte temeinică în scopul identificării intențiilor de fraudă fiscală ale făptuitorului

Neconstituţionalitatea art. 6 din Legea nr. 241/2005 s-a invocat în considerarea modalităţii de definire a infracţiunii, ce încalcă în mod flagrant un standard minimal de previzibilitate a normei penale. Aceasta deoarece din modul de definire a infracţiunii nu poate fi determinată cu exactitate noţiunea de impozit cu reţinere la sursă, astfel că o persoană nu poate să îşi dea seama dacă acţiunea sau inacţiunea sa intră sub incidenţa normei.

În ceea ce priveşte situaţia juridică a persoanelor ce au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea 241/2005, urmare a dezincriminării faptei ce a atras condamnarea instanţa de executare din oficiu sau la cerera procurorului ori a persoanei condamnate va constata intervenirea legii penale noi în condițiile art. 595 din Codul de procedură penală, raportat la art. 4 si art 6 din Codul penal.

În temeiul acestor dispoziţii legale, instanța poate constata ca fiind dezincriminată infracţiunea pentru care aceste persoane au fost condamnate și poate înlătura consecințele ce decurg din aceste condamnări, respectiv încetează executarea pedepsei şi sunt înlăturate interdicțiile, incapacitățile și decăderile.